Algemene voorwaarden

Versie 8 april 2022

1. Definities
a) Jilster: Jilster is een Nederlands bedrijf (Jilster B.V) en biedt een webapplicatie (waaronder www.jilster.app) waarmee mensen (samen) een Creatie kunnen maken en bestellen. De webapplicatie is beschikbaar in meerdere talen. De productie wordt aangestuurd vanuit Nederland en er wordt wereldwijd bezorgd.

b) Creatie: een bij Jilster gemaakte digitale of papieren publicatie die bestaat uit een bundeling tekst, foto’s en illustraties en die eventueel voorzien is van een omslag (cover)

c) Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op Jilster met het doel om een Creatie te maken.

d) Maker: de persoon die door een Klant (chief maker) is uitgenodigd en gemachtigd om digitaal bij te dragen aan het door de Klant op Jilster aangemaakte ontwerp van een Creatie.

e) Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Jilster middels de “bestel- en verzendservice standaard” of de “bestel- en verzendservice+” één of meer Creaties van een ander koopt.

f) Registratie of Aanmelding: de handeling waarbij de Klant of Maker zich akkoord verklaart met de onderhavige voorwaarden en zich door opgave van zijn persoonsgegevens bij Jilster bekend maakt middels een daartoe bestemd formulier op de website van Jilster.

g) Editor: de web omgeving waarin de Klant of Maker, na te zijn ingelogd, gedurende de ontwerpfase zijn Creatie kan ontwerpen of het ontwerp kan bewerken.

h) Makerspace: de vertoning van een Creatie en/of cover, zichtbaar voor een ieder, op de homepage van de website van Jilster.

i) Betaling: de situatie waarin Jilster een door de Klant verschuldigd bedrag op zijn bankrekening bijgeschreven heeft gekregen.

2. Wat maakt Jilster?
a) Op de website van Jilster kan de Klant, na zich geregistreerd te hebben kosteloos een digitaal ontwerp voor een Creatie maken en daarmee het productieproces voor het maken van de Creatie starten. Op zijn uitnodiging kunnen ook anderen (Makers), na zich op de website van Jilster geregistreerd te hebben, teksten en/of afbeeldingen, voor de Creatie aanleveren en een bijdrage leveren aan het ontwerpen van canvassen van de Creatie.

b) Als het ontwerp voor de Creatie naar mening van de Klant gereed is, kan hij de Creatie tegen Betaling – in fysieke vorm bestellen. De digitale versie van de Creatie kan de Klant desgewenst gratis aan anderen laten zien en/of desgewenst delen op social media. De Klant kan er ook voor kiezen de Creatie via de website van Jilster te koop aan te bieden.

c) Als het ontwerp voor de Creatie naar mening van de Klant gereed is, kan de klant tegen betaling ook de volgende producten bestellen:

– Creatie: als eenmalig te downloaden bestand in PDF-formaat met een lage resolutie (72 DPI).

– Cover van de Creatie: als eenmalig te downloaden bestand in PDF-formaat in hoge resolutie (300 DPI / reguliere drukwerk-kwaliteit)

3. Wat is Jilster?
a) Jilster is de handelsnaam van Jilster B.V., ingeschreven in Nederland bij de Kvk onder nummer 55429386.

b) Jilster is bereikbaar via de rubriek “Contact” op de website van Jilster, per mail via het mailadres support@jilster.app, dan wel per post op het adres: Voorstraat 54, 2251 BP Voorschoten, Nederland.

4. Waarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
a) Deze algemene voorwaarden zijn vanaf het moment van registratie of bestelling van toepassing op ieder gebruik, en alle bestellingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de door Jilster geleverde diensten en producten.

b) Deze algemene voorwaarden gelden, waar toepasselijk, ook voor de Koper die een Creatie van een ander koopt via de “bestel- en verzendservice standaard” of de “bestel- en verzendservice+”.

c) Eventuele andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten, tenzij dat nadrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst is bepaald. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

d) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard:

i. zullen de overeenkomst en de algemene voorwaarden, met inachtneming van de uitspraak, zoveel mogelijk worden uitgelegd naar de strekking van deze algemene voorwaarden

ii. zal de ongeldigheid niet verder strekken dan bij gerechtelijke uitspraak nadrukkelijk bepaald. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen in dat geval onverkort van kracht blijven.

e) Alle rechten en aanspraken die op grond van deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten voor Jilster gelden, gelden evenzeer voor door Jilster ingeschakelde tussen- of hulppersonen.

f) Deze algemene voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch beschikbaar via de website van Jilster.

g) Jilster behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

h) Indien Jilster optreedt als leverancier van Software as a Service, dan gelden de algemene voorwaarden van de SaaS overeenkomst voor Jilster en de opdrachtgever.

5. Hoe werkt Jilster?
a) Ontwerpfase

Nadat de Klant zich heeft geregistreerd via de website van Jilster, kan hij kosteloos een Creatie aanmaken. Dit houdt in feite in dat hij gebruik kan maken van de functionaliteiten van Jilster in de Makerspace om een Creatie te ontwerpen, compleet met teksten, foto’s, illustraties en een eventuele omslag. Na het aanmaken van de (werk)titel van een Creatie wordt de Klant beschouwd als chief maker van deze betreffende Creatie.

b) Makers

Gedurende de ontwerpfase kan de Klant als hij ingelogd is, via de site één of meer personen (Makers) uitnodigen om te helpen met het ontwerpen van de Creatie door het opmaken van een of meer canvassen met teksten, foto’s afbeeldingen en illustraties. De uitgenodigde persoon krijgt na registratie en bevestiging van deze registratie ook toegang tot de redactieruimte en kan hier een of meerdere canvassen van de Creatie bewerken. De Klant kan een maker ook de bevoegdheid geven alle canvassen in te zien en te bewerken en daarmee een rol te hebben als (mede)chief maker.

c) Duur ontwerpfase

De datum, genoemd in de bevestigingsmail, geldt als de startdatum voor de ontwerpfase van de Creatie. Vanaf de startdatum is de Creatie toegankelijk, ongeacht of wel of niet is besteld. Wanneer de Creatie gereed is kan het besteld worden.

d) Bewaarfase en -termijn

de Creatie blijft gedurende een standaardtermijn van één jaar na de aanmaakdatum van de Creatie bewaard op de servers van Jilster en toegankelijk voor de Klant en chief maker. De klant kan de bewaartermijn van de Creatie zelf verlengen of verkorten.

e) Bestelfase

De Klant of de Koper wordt per email op de hoogte gebracht dat de bestelling is geplaatst en de Betaling ontvangen. De Klant of Koper kan via de eigen account (bij: mijn bestellingen) de status van de bestelling exact volgen. Hij krijgt bericht op het moment dat de bestelling is verzonden.

6. Respect voor rechten van anderen
a) Jilster neemt in principe slechts minimaal kennis van de door de Klant en/of Makers gebruikte tekst, foto’s of afbeeldingen voor zover dat nodig is in het kader van het geautomatiseerde productieproces.

b) De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Creatie, in de breedste zin van het woord, ligt nadrukkelijk bij de Klant en de Makers.

c) De Klant en de Makers staan ervoor in dat door het gebruik van foto’s en teksten geen recht van anderen – waaronder rechten van intellectuele eigendom als bijvoorbeeld auteursrecht, portretrecht, een naburig recht en octrooirecht – wordt geschonden en vrijwaren Jilster van aanspraken met betrekking tot de schending van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

d) De Klant heeft de juridische en morele verplichting om ervoor te zorgen dat de inhoud van (het ontwerp van) zijn Creatie niet onrechtmatig, kwetsend, discriminerend of aanstootgevend is of kan zijn en vrijwaart Jilster van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die daarmee samenhangt. Als zodanig wordt in ieder geval beschouwd inhoud die naar het oordeel van Jilster aangemerkt moet worden als pornografisch, haatzaaiend, extremistisch, lasterlijk, beledigend of discriminerend.

e) De Klant geeft Jilster het recht de in de Creatie aangeleverde data en beelden te gebruiken voor de productie van de Creatie. Alleen indien en voorzover de Klant daartoe toestemming heeft gegeven, heeft Jilster het recht om data, beelden en/of Creatieen op de site in de Makerspace aan derden te laten zien.

7. Voorbehoud onrechtmatige/aanstootgevende content
a) Jilster behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij bevoegde autoriteiten aangifte te doen of melding te maken van inhoud waarvan het gebruik mogelijk strafbaar is.

b) Jilster behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om inhoud die naar zijn mening niet voldoet aan de eisen gesteld in het vorige artikel te weigeren. Als dit zich voordoet, zal Jilster de Klant hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen, op de hoogte brengen en wordt de verdere verwerking van de bestelling gestaakt zonder enige aanspraak van de Klant op enige schadevergoeding of restitutie van de betaalde prijs.

8. Aansprakelijkheid
a) Indien content die bestemd is voor een Creatie en/of die (al) gebruikt is voor een Creatie, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of beschadigd raakt, is Jilster niet aansprakelijk.

b) Onverminderd het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, is de aansprakelijkheid van Jilster – behoudens opzet of grove nalatigheid van Jilster en zijn medewerkers – beperkt tot:

i. Schade als gevolg van verwijtbare fouten van Jilster en zijn medewerkers.

ii. De prijs die door de Klant of Koper is betaald.

c) De Klant is aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade die Jilster lijdt als gevolg van de inhoud (in de breedste zin des woords) van een door de Klant en/of Makers ontworpen Creatie.

9. Gegevens en auteursrecht van de Klant en/of Makers
a) In het kader van de registratie van de Klant, Makers en Kopers krijgt Jilster de beschikking over een aantal gegevens, zoals naam-, adres- en emailadresgegevens. Jilster gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering en uitvoering van de door Jilster aangeboden diensten en producten, daaronder begrepen zogeheten serviceberichten waarin Klanten worden geïnformeerd over voor hen belangrijke zaken.

b) Enkel met nadrukkelijke toestemming van de Klant, Makers en/of Kopers worden hun registratie- en opdrachtgegevens voor andere doeleinden gebruikt, met dien verstande dat in het kader van de bestel- en verzendservice of de bestel- en verzendservice+ wel een overzicht van de bestellingen aan Klant kan worden verstrekt door Jilster. Zo’n bestel-overzicht bevat naam en adresgegevens van Kopers. Op het bestelscherm op de website is dit ook expliciet vermeld.

c) Jilster verkrijgt geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de Creatie en de inhoud daarvan, ongeacht het stadium van ontwikkeling of productie van de Creatie.

d) Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten van de Klant en/of Makers leidt niet tot rechten of aanspraken van hen jegens Jilster op door Jilster in het kader van de overeenkomst gegenereerde bestanden, behoudens voorzover nadrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en/of de overeenkomst.

e) De Klant, maker en/of Koper kan onder andere bij zijn registratie aangeven of hij per email een nieuwsbrief wil ontvangen van Jilster. De Klant zich ook weer afmelden voor deze service.

10. Bestelfase
a) Wanneer het ontwerp voor de Creatie naar mening van de Klant gereed is, kan hij in de Redactieruimte een bestelling plaatsen.

b) De Creatie is in fysieke vorm te bestellen in veelal verschillende uitvoeringsvormen (zoals gehecht of garenloos gebrocheerd).

c) De Creatie is als bestand in PDF-formaat in 72 DPI te bestellen. De cover van de Creatie kan in PDF-formaat in 300 DPI worden besteld. Die bestelling geeft recht op het downloaden van één versie.

d) Aan de bestelling van een Klant kunnen nadere (Betalings- of bestel-)voorwaarden worden gesteld.

e) Met het afronden van de bestelprocedure aanvaardt de Klant het aanbod van Jilster en komt een overeenkomst tot stand.

f) De bestelling vindt altijd plaats tegen de op dat moment geldende (algemene) voorwaarden en prijzen. Pas na Betaling van de prijs is de bestelling compleet en voltooid.

g) Zodra het bestelproces voltooid is:

i. kan de Klant niet meer afzien van de bestelling en is hij gehouden tot Betaling van de prijs

ii. ziet de Klant direct een bevestiging van de bestelling met de bijbehorende opgave van de totale kosten, verzendkosten en het geldende BTW tarief.

h) Jilster behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die strijdig zijn met hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit zo spoedig mogelijk onder vermelding van de reden aan de Klant medegedeeld.

11. Betaling
a) Betaling gebeurt op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

b) Betaling kan als volgt plaatsvinden: met creditcard (Mastercard, Visa), Betaling direct en online, met iDeal, met Paypal en (in Duitsland) via een bankoverschrijving.

c) Als datum van Betaling geldt de datum waarop Jilster het geld op de bankrekening heeft ontvangen (creditering).

d) De Klant geeft Jilster toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om Betaling te laten plaatsvinden op de door de Klant gekozen Betalingswijze.

e) Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Jilster als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (Betalings-)verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de Klant.

f) In geval van niet-tijdige Betaling is Jilster bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op de schorten tot het moment waarop de Klant de Betalingsverplichting volledig is nagekomen, met inbegrip van de verschuldigde rente en de kosten.

g) Verrekening van vorderingen is slechts mogelijk voorzover zulks nadrukkelijk door Jilster is toegestaan.

12. Prijzen
a) De prijzen op de website zijn vermeld in euro’s, U.S. dollars en pound-sterling. De prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten – tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

b) Indien een bestelling wordt geleverd aan een Klant buiten de EU, wordt 0% btw in rekening gebracht. Eventuele importheffingen (douane) gaan buiten Jilster om en deze dient de Klant zelf te voldoen.

c) Een overzicht van de verzendkosten is te vinden op de website van Jilster.

d) Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten

en /of overige kosten via de website gecommuniceerd.

e) Jilster kan niet gehouden worden aan prijsopgaven die het gevolg zijn van kennelijke (type)fouten.

13. Levering als kant-en-klaar afgedrukt Creatie
a) De Klant krijgt van de bestelling van een afgedrukt Creatie per email een bevestiging met het opdrachtnummer, de te verwachte verzenddatum en een factuur in pdf-formaat.

b) Indien de Klant een pdf-bestand van de Creatie of van de Cover heeft besteld als beschreven in artikel 2.c. van deze Algemene Voorwaarden, krijgt hij een link toegezonden waarmee de Creatie of de Cover eenmalig als bestand in het toepasselijke PDF-formaat kan worden gedownload.

c) Jilster verzendt de afgedrukte Creatieen normaal gesproken conform het op de website gepubliceerde productieschema. De feitelijke duur van de levering hangt aldus af van de dag van de bestelling. Jilster streeft ernaar om bestellingen van kant-en-klaar afgedrukte Creatieen binnen drie tot zeven werkdagen na ontvangst van de Betaling te verzenden, doch garandeert dat nadrukkelijk niet.

d) Levering van afgedrukte Creatieen geschiedt door verzending via een pakketdienst met track en trace of als de Klant daarvoor kiest, met brievenpost (tot 2 kg).

e) Jilster is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde, vertraging in de levering, dan wel onvolkomenheden ontstaan door de bezorging door de pakketdienst.

f) Behoudens voorzover nadrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden, kunnen vertragingen in de bezorgtijden geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst, danwel tot enige vordering tot schadevergoeding.

14. Bestel- en verzendservice standaard: levering aan Kopers
a) De Klant kan er op de website voor kiezen dat een derde (verder te noemen: Koper) voor eigen rekening de Creatie van de Klant kan bestellen bij Jilster tegen de geldende standaard-bestelprijzen.

b) Jilster zorgt vervolgens dat de Creatie van Klant aan Koper wordt geleverd, overeenkomstig deze algemene voorwaarden. In het bijzonder het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 is van overeenkomstige toepassing.

c) Jilster doet in dat geval geen afdracht/Betaling aan de Klant. Evenmin is de Klant enige Betaling verschuldigd aan Jilster voor door Kopers bestelde Creaties.

d) Van een nieuwe bestelling bij Jilster krijgt Klant geen bericht; op verzoek kan Klant wel per mail een overzicht van bestellingen toegestuurd krijgen. Zo’n besteloverzicht bevat naam en adresgegevens van Kopers. Het besteloverzicht bevat geen betaalgegevens (rekeningnummers en dergelijke).

e) Klant kan de verleende instemming voor het bestellen door Kopers, te allen tijde zelf ongedaan maken. Indien de instemming is ingetrokken nadat een Koper al een bestelling heeft geplaatst, wordt die bestelling echter nog wel geleverd aan Koper.

15. De Makerspace
a) Een kant en klaar Creatie en/of cover kan zichtbaar voor een ieder, op de homepage van de website van Jilster worden vertoond. Een Creatie komt uitsluitend in de Makerspace na expliciete aanmelding daartoe van de Creatie door de Klant.

b) De Klant staat ervoor in dat geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten worden geschonden, een en ander conform het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

c) Jilster maakt een selectie uit de aangemelde Creatieen en covers. Als een Creatie of cover daadwerkelijk in de Makerspace wordt geplaatst ontvangt de Klant daarvan een e-mail. Als een Creatie niet wordt geplaatst, vindt daarover geen berichtgeving plaats.

d) Een Creatie of cover dat in de Makerspace wordt vertoond kan door de Klant of door Jilster te allen tijde ook weer uit de Makerspace worden verwijderd. Daarover vindt geen berichtgeving plaats.

e) Aan vertoning van een Creatie in de Makerspace zijn geen kosten of vergoeding verbonden.

16. Kwaliteit van de afgedrukte Creatie
a) Alle informatie, afbeeldingen, mondelinge, telefonische of per email verstrekte informatie en opgaven met betrekking tot de producten van Jilster, alsmede de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jilster kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

b) Indien de Klant of Koper een klacht heeft omtrent een geleverd Creatie omdat het op essentiële punten in belangrijke mate afwijkt van wat besteld is, kan hij het geleverde per post retourneren aan Jilster op het postadres Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten, Nederland. Hij dient daarbij een nauwkeurige en duidelijke opgave te geven van de afwijking(en). De kosten van de retourzending komen in beginsel voor eigen rekening.

c) Klachten worden slechts gehonoreerd wanneer

i. het geleverde bij levering kennelijk in belangrijke mate en op essentiële punten afwijkt van hetgeen de Klant of Koper redelijkerwijs mocht verwachten, en

ii. de afwijkingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk een week na ontvangst van het geleverde, schriftelijk of per e-mail aan Jilster zijn gemeld, en

iii. de afwijkingen geen verband houden met fysieke schade aan het geleverde product die tijdens of na de bezorging kan zijn ontstaan en

iv. de afwijkingen technische gebreken aan de geleverde producten betreffen en niet het gevolg zijn van foto- of afbeeldingsbestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie.

d) Jilster reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen een week op klachten die conform dit artikel zijn ingediend.

e) Indien een klacht terecht is gedaan, kan de Klant of Koper aanspraak maken op herlevering van het bestelde product. Vertragings-, indirecte of gevolgschade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er vindt geen restitutie van de koopprijs plaats.

17. Herroeping
Aangezien de producten van Jilster op maat worden geproduceerd naar het ontwerp van de Klant, en het productieproces start direct of snel nadat de bestelling is gedaan en Betaling is ontvangen, is het niet mogelijk om de bestelling te herroepen of te ontbinden.

18. Opslag en Bewaartermijn
a) Opslag Creatie

De Creatie blijft standaard tot één jaar na de aanmaakdatum van de Creatie opgeslagen op de door Jilster daarvoor gebruikte servers (de zogenoemde bewaartermijn) op verzoek van de Klant/chief maker. Gedurende de bewaartermijn is de Creatie toegankelijk via de Jilsterwebsite. De Klant/chief maker kan deze bewaartermijn zelf aanpassen door de creatie op elk gewenst moment zelf te verwijderen.

b) Vernietiging Creatie

Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de Creatie met alle bijbehorende (beeld) bestanden definitief vernietigd. Het is niet mogelijk om een eerdere versie van een Creatie terug te plaatsen of te herstellen.

c) Verlengen of verkorten van de Bewaartermijn.

Indien een Klant/chief maker niet wil dat de Creatie met alle bijbehorende (beeld)bestanden na een jaar wordt vernietigd, kan de Klant/chief maker de bewaartermijn op ieder gewenst moment zelf instellen en verlengen of verkorten (bij: Mijn Creaties). Verlengen kan steeds voor de duur van één jaar. Dit verlengen of verkorten van de standaard bewaartermijn is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant/chief maker.

d) Aan een verlengde bewaartermijn zijn geen kosten verbonden. Jilster behoudt zich het recht voor hieraan in de toekomst alsnog kosten te gaan verbinden.

e) Serviceberichten

Drie maanden en nogmaals één maand voorafgaand aan het verlopen van de standaard of ingestelde bewaartermijn stuurt Jilster per e-mail een servicebericht. Dit bericht bevat een herinnering / aankondiging van de op handen zijnde verwijdering van de Creatie en de bijbehorende beeldbestanden. Een servicebericht wordt verzonden aan het bij Jilster voor deze Creatie bekende mail-adres van de Klant/chief maker. Ook na de daadwerkelijke verwijdering van de Creatie verzendt Jilster hiervan aan de chief maker per mail bericht. De serviceberichten zijn uitsluitend een vorm van service. De Klant/chief maker kan aan de serviceberichten geen rechten aan ontlenen. Evenmin is Jilster nalatig indien de verzending van een servicebericht achterwege is gebleven of is verzonden naar een niet (meer) juist mail-adres.

19. Overmacht
a) In geval van overmacht heeft Jilster nadrukkelijk het recht om de uitvoering van de bestelling van een Klant of Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst, en indien van toepassing de aanvullende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de Klant of Koper mee te delen. In geval van overmacht is Jilster nooit gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

b) Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie dat een derde van wie Jilster afhankelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst, in verband met een overmachtsituatie niet aan Jilster presteert of kan presteren.

c) Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie dat er geen (volledige) back-up van de inhoud van een Creatie meer bestaat door welke omstandigheid dan ook, ongeacht de vraag of dit is te wijten aan Jilster, aan een andere partij en/of onderaannemers.

20. Toepasselijk recht en forumkeuze
a) Op de rechtsverhouding tussen Jilster en de Klant, Maker of Koper, waaronder alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b) Nederland is het land waarmee de overeenkomst tussen Jilster en de Klant of Koper het nauwst is verbonden, nu Jilster een Nederlands bedrijf is en de web-applicatie in Nederland is ontwikkeld en wordt (door)ontwikkeld. Alle geschillen tussen Jilster, Klanten, Makers en Kopers, zullen derhalve uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag in Nederland.

21. Overgangsrechtelijke bepaling
a) Indien de algemene voorwaarden van Jilster wijzigen tussen het moment van registratie en het moment van bestellen, wordt de Klant of Koper bij de bestelfase gevraagd in te stemmen met de (alsdan gewijzigde) algemene voorwaarden. Indien de Klant of Koper niet instemt met de nieuwe algemene voorwaarden, komt geen bestelling/overeenkomst tot levering van een Creatie tot stand.

b) Ten aanzien van de aanpassing van de bewaartermijn (waarbij deze standaard op één jaar na de aanmaakdatum wordt ingesteld) geldt voor alle Creaties die voor de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt, dat de aanvang van de bewaartermijn gaat lopen op de ingangsdatum van deze Algemene Voorwaarden.

22. Updates
Jilster kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken door een update op de Jilster-website te plaatsen. Door gebruik te blijven maken van onze diensten stem je in met de bijgewerkte Algemene Voorwaarden op een voorlopige basis.

23. Vragen, klachten en opmerkingen
Indien u klachten, vragen of opmerkingen heeft over zaken en/of situaties die geen betrekking hebben op hetgeen door deze algemene voorwaarden of de gesloten overeenkomst wordt geregeld, dan kunt u altijd contact opnemen met Jilster. Per post op het adres:

Jilster B.V., Voorstraat 54, 2251 BP Voorschoten, Nederland.

En per mail via: support@jilster.app

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.